હું- # ૧

ડિસેમ્બર 25, 2017

અનુવદકની માહિતિ
નામઃ   હિમાન્શુ પટેલ
જન્મતારીખઃ   ૨૧-૩-૧૯૫૧
જન્મ સ્થળઃ     સેજકુવા,પાદરા તલુકો
વતનઃ    નાર
સરનામુઃ    1715 lisa ct hatfield PA 19440
ફોન/મોબાઇલઃ    5085887970
ઇ-મેઇલઃ    boghi55@comcast.net
વેબસાઇટઃ   ૧) https://himanshupatel555.wordpress.com/…ઓરિજિનલ કાવ્યો
૨) http://himanshu52.wordpress.com/…વિશ્વની કવિતાના અનુવાદ માટે.
અભ્યાસઃ     એમ એ ( એમ એસ યુનિ. વડોદરા)
પ્રવૃત્તિઃ    retired
ભાષાકિય જાણકારીઃ     ગુજરાતિ અને અંગ્રેજી.
[રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ,પદવી,સ્ન્માન,પુરસ્કાર,ચંદ્રક,એવોર્ડ,પારિતોષિક અને અન્ય,
આ બધાં ક્ષેત્રમાં કશું નહીં]
અનુવાદિત પુસ્તકની વિગતઃ
૧)એક કવિતા પર્યાપ્ત છે અસ્તિત્વ માટે,
( વિશ્વભરના ૨૦૦+ કાવ્યોના અનુવાદ).


ટીલીલયો !!!!

ઓગસ્ટ 20, 2009

ગુજરાતી ભાષાને રૂઢિચૂસ્ત ઉપયોગમાંથી બહાર કાઢી લાવવા,
ગુજરાતી કવિતાને રૂઢિચૂસ્ત બંધનોમાંથી ઉગારવા,
ગુજરાતી ભાષા અને કવિતાને આરામશીર જગ્યામાંથી બહાર લાવી
નવેસરથી ફરી ફળદ્રુપ બનાવવા,
ગુજરાતી કવિતાએ પરિમાણ બદલવા, એ હવે આવશ્યક્તા થઈ ગઈ છે,
કારણકે ગુજરતી કાવ્યને શૈથિલ્ય વળગ્યું છે !
( વિવેચક સિતાંશુ યશશ્ચંન્દ્રને મતે એ ઉર્મિતત્વનું છે.)
ગુજરતી કવિતાએ અતિશય વેગ પકડ્યો છે, હવે ફ્ંટાવાની (digress) જરૂર છે—
કવિતાના વળાંકે diversify –જૂદી જાતની બનવાની કે જૂદા સાહસ કરવાની કે
જૂદા ધંધામાં નવેસરથી રોકાણ કરવાની –તાતી જરૂર છે.
કવિતાએ કૌમાર્ય, બ્રુહદતા અને સ્ફોટથી તસતસતું રહેવું જોઈએ.

ગુજરતી કવિતાને આવું સાહસ આપવા કે
નવેસરથી રોકણ કરાવવા હું કવિતા લખું છું;

આ બ્લોગ એ મથામણ છે, અહીં શરૂઆત પણ છે…..
મારી તમારી અને સમસ્તની…..

જૂઓને, આ લેન્સક્રાફ્ટ કરતાં પર્લવિઝન આંખો સસ્તી વેચે છે અને
વિઝનવર્લ્ડ તો વળી આછો રંગ પણ મારી આપે એક્સ્ટ્રા ચાર્જ લઈઃ

આવો આ બદલાતી રેખાઓ, રંગોને સથવારે નાળે નાંગરવા– મોકલું છું આ
સંક્રમણ કંકોત્રી— નોતરું સાકટમ ( સહ કુટુંબ ) છે હિમાન્શુનું ….ટીલીલયો !!!!

નોંધઃ મારા ૩ પુસ્તકો પ્રકાશિત થયા છે ૨૦૦૭માં
૧) કવિતા જીવન ચિત્રોનું અક્ષયપાત્રઃ ટૂંકા અને દીર્ઘ કાવ્યો
૨) બધા રંગો વેદનાથી ભરેલા છે ( ૫૭ પ્રોઝ પોએટ્રી )
૩) એક કવિતા પર્યાપ્ત છે અસ્તિત્વ માટૅ ( વિશ્વ ભરના ૨૦૫ કાવ્યના અનુવાદ)
પ્રાપ્તિ માટે મેસેજ મૂકો himanshupatel555.wordpress.com પર