એક વિધાન એક કાવ્ય

જુલાઇ 29, 2016

જીવવાનું રાજકારણ ઃ
ઘટના નથી પરિસ્થિતિ છે,ભય છે;
આધારિત માણસ તરીકે તૂટી જવાનો
૭/૨૧/૨૦૧૬


પરિસ્થિતિ

સ્વર્ગમાં જઈશ
તો પણ દુઃખ થશે,
વેદના એટલે શું સમજાશે નહીં,

નરકમાં જઈશ
તો સ્વસ્થતા શું છે
એ સમજાશે નહીં;

માણસ ત્યાં પણ હોવું પડશે
અને અહીં પણ !

૭/૨૨/૨૦૧૬