ઝીણા કાવ્ય

ફેબ્રુવારી 15, 2015

૧) ધુમ્મસનો પહેલો દિવસ
શહેર આખું
સાવ ફીક્કુ/ઝાંખું પડી ગયું છે.

૨)
ઉનાળુ ચિત્ર

વાદળ રંગીન ફેરફાર છે,
લસરતી દાઝેલી કોરથીઃ
સમય વર્તાય છે.

Advertisements