શબ્દ

જૂન 11, 2014

શબ્દ ઉચ્ચારતા
જીભમાં કવિતા ફાટે
ભષામાં શરીર ગીત થાય
હું object માણસ થયાનું કકળું
ધડાકામાં શ્વાસ ખીલે
ફૂલમાં ફાટેલા વૃક્ષ જેવું
અને એવું
હું પણ મારામાં પોતમાં આવું!
કોણ સાંભળે છે
મારા મૃત્યુના મારી સાથેના સંબંધ
વીજળી જેવું ફાટેલું બળવું
ટૂંકા ટૂકડા અને જૂની આધૂનિકતાની તીવ્રતાઃ
સુગંધ

એક નામ,હું
જાળવું;મને
અકળામણ આવે.
સાચું
ટમેટો પેસ્ટના ડબલામાં
course through
સ્વામિત્વ
સરળ
સપાટ
નરમ પડ
જીભ ઉચ્ચારમાં બધું ફાડે
અને ભાષાને…
૬-૧૧-૨૦૧૪

Advertisements