જાવામાં મહ્ત્વનો ચાવીરૂપ શબ્દઃ અમૂર્ત

જાન્યુઆરી 11, 2014

અમૂર્ત શાખાનું પ્રાણી{
રિક્ત અથવા છેંકીનાખેલું નામકરણ(){
છાપો(“કશું કહેવા જેવું નથી”);
}
}
એકવાર શાખાને અમૂર્ત જાહેર કરો
પછી સર્જક ઉદાહરણરૂપ બનીશકેનહીં
આ રહ્યું ઉદાહરણઃ
અમૂર્તતાંતણું.પ્રાણિનુંનામ મેળવ()ઃ
/* શબ્દઆકારવિજ્ઞાન ઉદાહરણ વારસઈનો
ઉપયોગ,અંદરનુંપોત અને અમૂર્તશાખા*/
રિક્ત ગોઠવણી(){
અગરઈ ઓ=નવા અગરઈ()ઃ
ઈલફ e = નવા ઇલફ()ઃ
એન્જીન એન્જ = નવું એન્જીન()ઃ

એન્જ.ઉમેરપ્રાણી(એ)ઃ
એન્જ.ઉમેરપ્રાણી(ઈ)ઃ

એન્જ.છોડતીર(ઈ)ઃ
એન્જ.છોડતીર(ક)ઃ
// અમૂર્ત મહત્તમ પ્રાણી વર્ગ
અમૂર્ત વર્ગ પ્રાણી{
/* આ પધ્ધતિ નિમ્નસ્તર પ્રાણીવર્ગ
દ્વારા ઉપરવટ થશે*/
આવી કોઈ ફાઈલ ક્યારે અસ્તિત્વમાં ન હતી.
૮/૩૧/૨૦૦૮.