બ્લેક મેટર-ઇ કાવ્ય

એપ્રિલ 24, 2013

i-podમાં ગીગા બાઈટ
એમાં semantic 2.0
ભાષામાં એબ્સર્ડીટી છે
છોકરીમાં બળાત્કાર ઉગેલો છે
ભાષામાં ગલીઓ અને શેરીઓમાં ગલ્લી ભાષા
બ્લેક મેટર.enter
press ‘like’ or search lost space
Black hole
whole matter
ભાષા ગીગા બાઈટ
-શબ્દ કે મૂળાક્ષરો બાઈટ-છે
અમેરિકા બ્લેક બોલી છે-બ્લેક મેટર dialect
અમેરિકન ભાષા nike on છે
કે નાઇકી બૂટમાં ખૂંપેલી-ખૂંચેલી in છે.
America is too black
લેન્ડ્સ્કેપ ગેથ્સેમની* છે
ભાષા કંપારી છે
બાઇટ્સમાં ભાષા ગોળાકાર પડી રહે
મેટરમાં બ્લેક છે
એમાં semantic3.0
ક્લિક ટકોરો crack કરે
અવાજ કરપાઇ બહાર નીકળે
બાઇટમાં બંધ શબ્દમાં PhoNem(sis)
સાકાર પડેલો છે
બાઇટમાં કહુંઃ હું હજું jigaboo છું
શબ્દમારામાં દલિત
i-pod મને ઉઘાડે છે તમારી આંખમાં
હું સાંભળું તમે.જૂઓ?
૧૧૨૯૨૦૧૩

*New Testament the garden in Jerusalem where Christ was betrayed on the night before his Crucifixion (Matthew 26:36–56)
(સૌજન્ય નિસ્યંદન)