ચાલ મન

ઓક્ટોબર 20, 2010

વૃક્ષ કદાચ એમ પણ કહે-
‘ મને પહેલાં ચા-પાણી પાઓ
પછી જ છાંયો આપું’
કોયલ કદાચ આગ્રહ રાખે-
‘ કોઈ સરસ જગ્યા જોઈ મને ફ્લેટ બંધાવી આપો
પછી જ ટહુંકો મૂકું.’
થોડાક પૈસા મળે તો
નદી પોતાનું બધું પાણી
સામે કાંઠે ઠાલવી નાખે તો નવાઈ નહીં.
ચાલ મન! એવા દેશમાં જઈએ
જ્યાં સૂરજને તડકા માટે લાંચ ન આપવી પડે !
( તલાશ,૧૯૮૦,પૃ.૫૩)
વિપિન પરીખ ( મૃત્યુ-ઓક્ટો.૨૦૧૦)
કવિ શ્રી વિપિન પરીખ… ૮૦ વર્ષની વયે ત્રણ દિવસ પહેલા મુંબઈમાં અવસાન પામ્યા.
lets go my soul
tree may say
‘ first serve me breakfast
then i provide shade.’

cuckoo would insist
‘ build me a beautiful apartment
then i sing.’

for a few dollars more, do not be surprise
river may empty its water
on the opposite bank.

lets go my soul
to a place
where we do not bribe
the sun for sunlight !
10-1-2010
tr. himanshu patel

Advertisements