એક કાવ્ય

જુલાઇ 31, 2009

બોલેલી ક્ષણે જ
હું મારામાંથી ડગલું માંડુ છું ;
પછી રિક્તતા ફરીવળે.

upon utterance
i steped out of myself :
thereafter emptiness prevails.

himanshu

Advertisements

war

જુલાઇ 30, 2009

I am the child of armistice.

This sociology,
Why it left you, and,
pushing me in to the war !

Now I burn every day.

Only the flames are different.

himanshu


An ant

જુલાઇ 28, 2009

To track
The red ant
A black one is wandering
On a pile of sugar
*
Watching words lined up
On a paper
An ant left a sugar granule
Unattended
And stood at the end
Like an exclamation point.
*
What did words?
Utter in ant’s ear
That made it forget
To wander in alphabets
And start stinging.
*
An ant is a footstep
Of a moment:
Lost unruffled.
3-20-2009
Mono-image poetry by pritam lakhlani,
translation: himanshu patel
with kind permission of poet.
original gujarati :

કીડી

રાતી કીડીનું
પગેરું શોધવા
કાળી કીડી
ભટ્કે સફેદ ખાંડ્ની
ઢ્ગલીમાં.
૦૦૦
શબ્દને શ્વેત કાગળ પર
શિસ્ત્બધ્ધ હારમાં ઊભેલ જોઈ,
સાકરના કણને રેઢો મૂકી
કીડી એક શ્બ્દને છેવાડે
આશ્ચ્રર્યચિહ્ન સમી ઊભી રહીગઈ !
૦૦૦૦

બારખડીના અક્ષરે કીડીને
કાનમાં એવું તે શું કહ્યું હશે
કે, દેશી હિસાબમાં
ફેરફુંદર્ડી ફરવાનું
ભુલીને તે ચટ્કા ભરતી થઈગઈ !
૦૦૦૦

કીડી એટલે ચૂપચાપ
ખોવાઈ ગયેલ
ક્ષણનું
એક પગલું !

કવિઃ પ્રીતમ લખલાણી
સાભાર કાવ્ય સંગ્રહ ‘વાછ્ટ’માંથી


મ્રુત્યુ

જુલાઇ 28, 2009

તારી આંખો
મારી સાથે મસ્તી કરતી હ્તી.

હું પલંગ ઉપર
અને તું
ભીંત ઉપર ચળકતી


Death

જુલાઇ 28, 2009

Your eyes
Used to play with me.

Me on the bed
And, you
Glossy on the wall.

himanshu


Shortest story of I

જુલાઇ 27, 2009

Short story of I
I was born yesterday,
I am alive today,
Dead tomorrow, and forgotten

hemansu


I love you

જુલાઇ 26, 2009

I love you
More than the oxygen
That flows in my blood.
Bonfire and blizzards.

I love you
With the red cells more red than the sun
That flows in my blood.
The sun is a blue eyed
Hawk above my shoulder